Fundacja Pomocy Antyk


Terenem działano?ci Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
Dla wła?ciwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalno?ć poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
Celami Fundacji sš:

  • obrona i krzewienie polskiego patriotyzmu, pielegnowanie idei niepodległo?ciowej, działanie na rzecz poszanowania polskiej historii, jej tradycyjnych warto?ci poprzez wspieranie osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji, zwišzków wyznaniowych, organizacji wyższej użyteczno?ci publicznej oraz innych jednostek organizacyjnych o charakterze kulturalno-o?wiatowym i wydawniczym zaangażowanych w działalno?ć kształcšcš, wychowawczš, patriotycznš i niepodległo?ciowš;

  • upowszechnianie prawicowego i konserwatywnego dorobku polskiej i europejskiej kultury politycznej poprzez wspieranie wydawnictw i czasopism o obliczu prawicowym i konserwatywnym;

  • prowadzenie analiz, kształcenie kadr oraz wydawanie publikacji upowszechniajšcych zachowania obywatelskie i patriotyczne;

  • przyczynianie się do upowszechniania w ?rodkach masowego przekazu poszanowania prywatnej własno?ci, prawa naturalego, wolno?ci osobistej i pluralizmu stanowišcych podstawę europejskiej cywilizacji i ekonomicznego rozwoju;

  • podejmowanie i prowadzenie mediacji majšcych na celu niwelowanie sporów politycznych na rzecz jednoczenia wysiłków dla dobra niepodległo?ci i bezpieczeństwa Polski;

  • działanie na rzecz o?wiaty i wychowania młodego pokolenia w duchu: wierno?ci zasadom moralnym i religijnym, szacunku wobec zasad honoru, umiłowania Ojczyzny;

  • niesienie opieki i pomocy osobom i rodzinom poszkodowanym wskutek zaistniałej sytuacji ekonomicznej lub politycznej;

  • ochrona ojczystego ?rodowiska naturalnego i pomoc zabytkom polskiej kultury;

  • stwarzanie i utwalanie warunków finansowych i organizacyjnych dla rozwoju własnych placówek wychowawczych, w tym także szkoły własnej, innych instytucji kształcšcych i szkół, wspieranie działań na rzecz wzbogacania możliwo?ci edukacyjnych i wychowawczych dzieci i młodzieży, poprawy warunków materialnych wychowawców i wychowanków, organizowanie opieki zdrowotnej, czynnego wypoczynku, dbanie o rozwój kultury fizycznej i sportu.Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna


Powiadomienia o nowoœciach na stronie fundacji


nowoœci wydawnicze