powrót

ŻYCIE RELIGIJNE


Ruch Obrony Rzeczypospolitej „SAMORZĄDNA POLSKA"
ul. Lwowska 30
30-551 Kraków
Tel. 0-502-611-606

Kraków, 13.10.2004r.
PROTEST

Po raz kolejny byliśmy świadkami manipulowania faktami i wykorzystywania ambony przez ks. abpa Józefa Życińskiego do atakowania i dyskredytowania środowisk narodowo-katolickich w Polsce. Tym razem miało to miejsce podczas homilii na Mszy św. z okazji inauguracji nowego roku akademickiego w Politechnice Lubelskiej, w kościele Przemienienia Pańskiego w Lublinie, 1.10.2004 r. Znaczący fragment tej homilii Ksiądz Arcybiskup poświęcił Pomnikowi Chrystusa Króla Zbawiciela Świata na Górze św. Marcina w Tarnowie. Pomnik ten łącznie z Centrum Jedności Polonii jest dziełem zainicjowanym przez Polonię chicagowską, które to dzieło ma realizować Fundacja Milenium 2000 w Tarnowie ze środków finansowych pochodzących od Polonii głównie obu Ameryk, Europy i Australii. Tę część homilii Jego Ekscelencji można przedstawić i scharakteryzować w skrócie następująco:


•Ksiądz Arcybiskup wykpił ideę oraz inicjatorów i twórców dzieła budowy Pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela Świata i Centrum Jedności Polonii na Górze św. Marcina w Tarnowie, przedstawiając to chrześcijańskie i zarazem historyczne przedsięwzięcie w kontekście nie zrealizowanej budowy pomnika Lenina, o gigantycznych rozmiarach, w którego głowie miała się mieścić biblioteka. Porównanie Pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela Świata z pomnikiem Lenina jest wielce obrażające nas katolików, a dokonane w kościele, podczas homilii, przez Arcybiskupa jest faktem szokującym.


•Ksiądz Arcybiskup podał nieprawdziwą informację, że budowa Pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela Świata będzie kosztować ok. 15 mln USD. Tymczasem taka kwota szacowana jest dla całości przedsięwzięcia, a więc wspomnianego już Pomnika, Centrum Jedności Polonii - stanowiącego główny obiekt użytkowy, najbardziej kosztowny w całym przedsięwzięciu - amfiteatru ziemnego, obiektów towarzyszących i zagospodarowanego terenu wokół Centrum Jedności Polonii. Całość przedsięwzięcia ma służyć wielkiej idei integracji Polonii całego świata i ich bliższego wiązania się z Macierzą. Warto tu dodać, iż podana kwota całości inwestycji jest porównywalna np. z kosztami budowy jednego mostu przez rzekę Wisłę. W przeszłości Polonia wielokrotnie dawała dowody swej hojności, przy okazji różnych zbiórek na cele charytatywne, narodowe i państwowe, przekazywane Polsce i Polakom. Sumy pieniędzy zebrane podczas takich zbiórek niejednokrotnie znacznie przekraczały kwotę 15 mln USD.


•Ksiądz Arcybiskup zdyskredytował publicznie osobę głównego autora projektu Pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela Świata - skądinąd profesora zwyczajnego i prorektora Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, znanego artystę rzeźbiarza i wykładowcę Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie — Czesława Dźwigaja.


•Ksiądz Arcybiskup nazwał organizacje patriotyczne na-rodowo-katolickie wspierające Intronizację Chrystusa Króla w Polsce i dzieło budowy Pomnika i Centrum organizacjami radykalnymi, z podtekstem oszołomstwa religijnego.


•Ksiądz Arcybiskup bronił stanowiska ks. bpa Wiktora Skworca — ordynariusza diecezji tarnowskiej - któremu te właśnie „środowiska radykalne" zaangażowane w budowę Pomnika i Centrum mają za złe, iż sprzeciwił się tej idei. Oczywiście w kazaniu Ksiądz Arcybiskup nie nakreślił kontekstu całej sprawy — wybrał natomiast tylko ten wątek, odpowiednio zmanipulowany, który był potrzebny do własnej interpretacji negatywnej oceny dzieła przez Biskupa Tarnowskiego. Stanowisko przeciwne budowie Pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela Świata ks. bp Wiktor Skworc szeroko rozpropagował w środowiskach polonijnych, z pominięciem Zarządu Fundacji Milenium 2000 w Tarnowie oraz środowisk inicjatywnych tego dzieła. Prawda w tej kwestii jest taka, że środowiska związane z budową Pomnika i Centrum przez kilka ostatnich lat wielokrotnie próbowały nawiązać kontakt z ks. bp. Wiktorem Skworcem, aby podczas bezpośrednich spotkań można było wyjaśnić szereg nieporozumień, oddalić kłamliwe oceny i opinie celowo rozpowszechniane wśród Polonii i w Polsce przez przeciwników idei budowy Pomnika i Centrum, poprawić to, co ewentualnie jest błędne - a nade wszystko współpracować z ordynariuszem miejsca, gdzie planowana jest budowa Pomnika i Centrum. Temu też celowi miała służyć sesja naukowa zorganizowana w kwietniu 2003 r. w Tarnowie pt. „Pomnik Chrystusa Króla Zbawiciela Świata i Centrum Jedności Polonii na Górze św. Marcina w Tarnowie — dzieło dziedzictwa narodowego, kultury, sztuki, architektury i budownictwa". Zaproszenie do wzięcia udziału w tej sesji zostało przez Księdza Biskupa zignorowane. Zabronił też, by przed tą sesją w kościele Ojców Bernardynów w Tarnowie sprawowano Mszę św. w tej intencji (uczestnicy sesji musieli wziąć udział w innej Mszy św. sprawowanej przez innego kapłana i w innych intencjach). Ksiądz Biskup zabronił także uczestnictwa w sesji naukowej ks. prof. Jerzemu Bajdzie. Podobne zakazy otrzymali: ks. prof. Tomasz Jelonek od ks. kard. Franciszka Macharskiego i ks. kan. Eugeniusz Miłoś od ks. bpa Kazimierza Górnego. Wszyscy trzej księża mieli wygłosić referaty na tej sesji. Jak dotąd – mimo licznych prób nawiązania kontaktów i dialogu - nie zostaliśmy przyjęci na audiencji przez ks. bpa Wiktora Skworca oraz nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na nasze pisma. Ksiądz Biskup nie poprosił także na rozmowy przedstawicieli Zarządu Fundacji Milenium 2000, której siedziba mieści się niedaleko kurii biskupiej, ani też przedstawicieli Komitetu Naukowego i Doradczego Dzieła Budowy Pomnika i Centrum, złożonego z wybitnych przedstawicieli świata nauki, kultury, sztuki i Kościoła katolickiego. Takie postępowanie biskupa katolickiego odbieramy bardzo boleśnie. Stawiamy sobie pytanie: Jaki przykład daje biskup katolicki wyznawcom Chrystusa i dlaczego jest tak zdecydowanie i uporczywie przeciwny kultowi Chrystusa Króla, chociaż jest takie święto w roku liturgicznym?


W krótkiej wymianie zdań po Mszy św. z prof. Andrzejem Flagą ks. abp Józef Życiński stwierdził, iż sprawa budowy Pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela Świata została zablokowana w Episkopacie Polski oraz że dzieło to nie będzie wybudowane na żadnym terenie przykościelnym. Czy rzeczywiście w tej sprawie wypowiedziała się Konferencja Episkopatu Polski? Czy jest to kolejny przykład manipulowania faktami ze strony Księdza Arcybiskupa? Bylibyśmy ogromnie zobowiązani za wyjaśnienie tej sprawy. Póki co, budowa Pomnika i Centrum planowana jest na terenie pozakościelnym, na Górze św. Marcina w Tarnowie, gdzie Fundacja Milenium 2000 jest właścicielem działki o powierzchni 2 ha przeznaczonej na ten cel.


Przy tej okazji pragniemy podzielić się także spostrzeżeniem ogólnym, że coraz częściej jesteśmy świadkami, iż pewna grupa biskupów z Episkopatu Polski zwraca się do społeczeństwa, do wiernych przez mass media „(Gazetę Wyborczą", „Rzeczpospolitą", „Politykę", specjalne programy TV, specjalne programy radiowe itp.) - a więc środki przekazu opanowane przez obcych właścicieli antykościelnych, liberałów, modernistów, walczących z cywilizacją łacińską, z polską racją stanu, z Państwem Polskim, z wartościami chrześcijańskimi — nie prowadzi natomiast ta grupa biskupów dialogu bezpośrednio z wiernymi w ramach posługi duszpasterskiej. Bardzo bolejemy nad takim stanem rzeczy.


Wszystkie te trudne sprawy oraz losy Kościoła katolickiego w Polsce, całej Polski i Polonii zawierzamy Chrystusowi Królowi Zbawicielowi Świata i Matce Bożej Królowej Polski.


Matko Boża, Królowo Polski, spraw, aby Polska była rzeczywistym Królestwem Twoim i Twojego Syna (z Jasnogórskich Ślubów Narodu Polskiego).


Jezu Chryste, Królu wszechświata - Króluj nam zawsze i wszędzie!
 


Prof. dr hab. inż. Andrzej Flaga - przewodniczący Ruchu Obrony Rzeczypospolitej "Samorządna Polska", przewodniczący Komitetu Naukowego i Doradczego Dzieła Budowy Pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela Świata i Centrum Jedności Polonii


Prof. dr hab. inż. Stanisław Kasprzyk - wiceprzewodniczący Ruchu Obrony Rzeczypospolitej "Samorządna Polska", członek Komitetu Naukowego i Doradczego Dzieła Budowy Pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela Świata i Centrum Jedności Polonii


Józef Kurecki - prezes Stronnictwa „Polska Racja Stanu", członek Rady Programowej Fundacji Milenium 2000


Jan Piwowarski - prezes Przymierza Ludowo—Narodowego, wiceprzewodniczący Komitetu Obrony Polskiej Ziemi „Placówka"


Ryszard Majewski - przewodniczący Komitetu Obrony Polskiej Ziemi „Placówka"


Robert Mąder - przewodniczący Federacji Młodzieży Narodowej i Katolickiej


Leonard Wesołowski - przewodniczący Partii „Victoria"


Dr Teresa Bloch - redaktor naczelny „Nowego Przeglądu Wszechpolskiego", wiceprzewodnicząca Towarzystwa Kultury Narodowo-Religijnej „Polska Bogiem Silna" im. Jana Pawła II, członek Komitetu Naukowego i Doradczego Dzieła Budowy Pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela Świata i Centrum Jedności Polonii


Prof. dr hab. inż. Jan Szarliński - przewodniczący Stowarzyszenia „Nasza przyszłość - Polska"


Tadeusz Bartold - przewodniczący Stowarzyszenia Krajowe Porozumienie Samorządowe Ojczyzna"


Jerzy Chmielowiec - prezes Stowarzyszenia Wyszeh-radzkiego: Polska-Czechy-Słowacja-Węgry


Grzegorz Gościński - prezes Stowarzyszenia Narodowego im. Romana Dmowskiego


Mściwój Jerzy Jeżewski - prezes Zarządu Fundacji „Fundusz Obrony Narodowej"


Adam Ocytko - wydawca „Kuriera Codziennego", założyciel „Radia Polonii", inicjator budowy Pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela Świata i Centrum Jedności Polonii, były prezes Związku Klubów Polskich w Chicago


Zofia Oskwarek - prezes Fundacji Pomnika Chrystusa Króla w Chicago


Prof. dr hab. Czesław Dźwigaj - artysta rzeźbiarz, główny autor rzeźby Pomnika Chrystusa Króla Zbawiciela Świata


Zbigniew Jasak - prezes Przedsiębiorstwa Architektonicznego „PAB" sp. z o.o., Kraków, architekt, główny projektant Centrum Jedności Polonii


Antoni Kawałko - członek Rady Politycznej Stronnictwa „Polska Racja Stanu", artysta malarz

 


Otrzymują: Ksiądz Prymas Józef Glemp, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Józef Michalik, Sekretarz Generalny Konferencji Episkopatu Polski ks. bp Piotr Libera, kardynałowie, arcybiskupi i biskupi — członkowie Episkopatu Polski, Nuncjusz Apostolski w Polsce ks. abp Józef Kowalczyk, ks. abp Stanisław Dziwisz, przewodniczący Kongregacji Nauki Wiary ks. kard. Joseph Ratzinger.

Nowy Przegląd Wszechpolski
Numer 11-12, 2004

 

Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrzeżone
strona główna