Teksty Magisterium

 


 

••••••

nowoœć


••••••

W 2002 roku neokatechumenat (po wielu wczeoniejszych nieudanych próbach) uzyska3 na 5 lat "ad experimentum" Statut dla swej dzialalnooci, w roku 2008 roku uzyska3 ju? Statut nie tylko "ad experimentum". Zarówno wtedy jak i dzio Statut nie zawiera jakiegoo zatwierdzenia tekstów kwestionowanych katechez Kiko i Carmen. Na razie poza informacj1, i? trwaja prace nad oczyszczeniem tych katechez z b3edów, niczego konkretnego nie wiadomo. Jest to gorsz1ca sytuacja. Wci1? oczekujemy na tekst poprawionych katechez Kiko, z których maj1 bya usuniete liczne b3edy dogmatyczne i których tekst, w miejscach niejasnych i dwuznacznych, opatrzony bedzie przypisami i komentarzami przez Kongregacje do spraw Wiary.

Na naszych stronach www opublikujemy nowe wersje katechez i skonfrontujemy je z wersjami poprzednimi, o ile oczywiocie nie oka?e sie znów, ze s1 to, wbrew zapowiedziom i obietnicom, teksty niedostepne (tajne). Uzyskanie takiego nowego tekstu zajmie wtedy stosunkowo wiecej czasu. A ca3y proces porównania przed3u?y sie. O ile w3adze neokatechumenatu zainteresowane s1 wyjaonieniem tych zmian w Katechezach, do których dzieki Bogu dosz3o w ramach uzyskiwania statutu, to prosze uprzejmie o nades3anie tych nowych poprawionych tekstów na nasz adres lub wskazanie adresu www, pod którym by3yby dostepne zarówno statuty jak i same katechezy.

Cieszya sie nale?y, i? krytyka neokatechumenatu ze strony wielu pasterzy i orodowisk katolickich dopomog3a oczyszczeniu neokatechumenatu z tego co nie jest katolickie - praktyka poka?e na ile dalej obowi1zywaa bedzie stare nauczanie, czy stare powielaczowe druki katechez zostan1 wycofane, jak sie to odbedzie, czy katechioci przejd1 jakieo szkolenie, podczas którego poinformowani zostan1, co uleg3o zmianie na skutek interwencji Kongregacji do spraw Wiary, kiedy takie szkolenie sie odbedzie, czy ten dla neokatechumenatu "nowy", zaaprobowany wyk3ad wiary i moralnooci bedzie rzeczywiocie i szczerze nauczany.

W tym miejscu chcia3by szczególny ho3d czci z3o?ya ks. Henrykowi Zoffoliemu z zakonu pasjonistów, który pierwszy odwa?y3 sie, po zdobyciu tajnych katechez Kiko, poddaa je krytycznej refleksji katolickiej, umo?liwiaj1c innym, tak?e samym neokatechumenom, rozpoczecie procesu oczyszczenia tego ruchu z elementów niekatolickich.

Marcin Dybowski

 

 Copyright (c) 2000 Fundacja Antyk. Wszelkie prawa zastrze?one
strona g3ówna


Powiadomienia o nowościach na stronie fundacji


nowości wydawnicze